ضریب پردیسضریب ایرانسلضریب هدفمنددریافتفارسیلاتینگروه
1 1.5 1 0 160 320 اپراتور 1000
1 1.5 1 0 160 320 اپراتور 1-1
1 1.5 1 0 175 350 اپراتور 2000 - بر اساس ارسال
1 1 1 0 160 320 اپراتور 3000
1 1.5 1 0 140 280 اپراتور 50001
1 1 1 0 140 280 اپراتور 50002
1 1 1 20 110 250 ارسال BTS اپراتور
1 2 1 20 120 280 ارسال با نام تجاری
1 1 1 20 120 280 خطوط ثابت تهران

   

 

 

 

ضریب پردیسضریب ایرانسلضریب هدفمنددریافتفارسیلاتینگروه
1 1.2 1 0 145 290 اپراتور 1000
1 1.2 1 0 145 290 اپراتور 1-1
1 1.5 1 0 155 310 اپراتور 2000 - بر اساس ارسال
1 1 1 0 145 290 اپراتور 3000
1 1.3 1 0 125 250 اپراتور 50001
1 1 1 0 125 250 اپراتور 50002
1 1 1 0 125 250 ارسال BTS اپراتور
1 2 1 0 155 310 ارسال با نام تجاری
1 1 1 0 155 310 خطوط ثابت تهران

 

 

 

ضریب پردیسضریب ایرانسلضریب هدفمنددریافتفارسیلاتینگروه
1 1.2 1 0 140 280 اپراتور 1000
1 1.2 1 0 140 280 اپراتور 1-1
1 1.5 1 0 150 300 اپراتور 2000 - بر اساس ارسال
1 1 1 0 140 280 اپراتور 3000
1 1.2 1 0 125 250 اپراتور 50001
1 1 1 0 125 250 اپراتور 50002
1 1 1 0 125 250 ارسال BTS اپراتور
1 2 1 0 150 300 ارسال با نام تجاری
1 1 1 0 140 280 خطوط ثابت تهران