کاهش تعرفه ها برای تمام کاربران اعمال شد 93/6/15

تعرفه های ویژه به سبد کاربران اضافه شد93/6/5

500 پیامک رایگان به تمام کاربرا هدیه داده شد93/6/1